Toekomst Parochie

Op deze pagina worden zaken aangaande de toekomst van de parochie gepubliceerd. 

….. en toen was de St. Josephkerk gesloten…..

U weet het: in een gespreksnotitie van het Bisdom (“kerk in een veranderende samenleving”) staan twee zaken centraal. De eerste stelt dat de kerk de komende jaren zal veranderen, maar zij zal niet verdwijnen. Zij zal een nieuw gezicht krijgen en een nieuwe opdracht opnemen. De tweede, in het verlengde van de eerste, de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te worden of te blijven. Lees verder

Persbericht: Alle R.K. Parochies in Alkmaar zoeken samenwerking

Twee jaar geleden bracht het bisdom de gespreksnotitie

Kerk in een veranderende samenleving

De notitie gaat in op het pastoraat in de komende jaren. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te worden cq te blijven.

Kernmissie

Wij zijn vaak zo zeer bezig met materiële zaken en met pastorale en liturgische wensen van onze eigen gemeenschap, dat de kernmissie wordt vergeten, namelijk om de boodschap van het Evangelie uit te dragen en in onze tijd verstaanbaar te maken.  Met andere woorden: Een kerk die ophoudt het verloren schaap te zoeken, zal zeker ook de anderen verliezen. Lees verder

Het jaar van de veranderingen (meer info)

In het vorig parochieblad noemden wij 2019 al als het jaar van de veranderingen. Wij willen dat zeer zorgvuldig doen. Zorgvuldig in de zin van dat wij ons bewust moeten zijn dat vele parochianen met de sluiting van de St. Josephkerk een vertrouwde omgeving zullen missen. Wij zullen bewust afscheid nemen van die omgeving, waar we vele jaren een deel van ons leven hebben doorgebracht. Maar ook zullen wij bewust samen naar een nieuwe omgeving gaan en samen bepalen hoe wij dat nader gaan invullen. Lees verder

2019: Jaar van veranderingen…

Het jaar van de veranderingen is aangebroken. Het sluiten van de Josephkerk, het verlaten van de vertrouwde omgeving, de verbouw van de sacristie tot een devotiekapel, het wennen in een andere kerk.

De keuze van de parochianen uit de enquête in welke kerk de zaterdagavond-viering vanaf de zomer komt zal in het volgende parochieblad bekend gemaakt worden.

Er zijn veel werkgroepen in de Josephkerk, liturgische, niet-liturgische en de groepen voor de gemeenschapsopbouw. Er wordt hier en daar al flink nagedacht over een nieuwe toekomst, in welke vorm dan ook, in een andere kerk. Het parochiebestuur zal in komende maanden met elke werkgroep van de Josephkerk in contact treden en zo veel mogelijk deze werkgroepen begeleiden en adviseren in een toekomstige (nieuwe) rol binnen onze parochie. Lees verder

Voortgang toekomst Sint Josephkerk

Zoals eerder al aangegeven is dit een gevoelig en zorgvuldig proces. Het parochiebestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen die dit proces moet volgen. De werkgroep heeft in het verleden met meerdere belangstellenden gesproken. In een zorgvuldig gesprek ging het dan over een toekomstige functie, de blijvende status van de kerk als een monumentaal gebouw, de impact op de directe omgeving van de kerk en over de middelen die men voor de mooie gebouw over had. Uiteindelijk leidden deze gesprekken niet tot een volgende stap in dit proces.

Momenteel echter – sinds een maand – is de werkgroep in gesprek met een geïnteresseerde partij en onderzoekt samen met deze partij een toekomstige herbestemming van de kerk. Belangrijke aspecten zijn het vasthouden aan de (rijks)monumentale status en daaraan verbonden een mogelijke toekomstige functie. Tegelijkertijd wordt verder gekeken welke volgende stappen genomen moeten worden indien partijen vinden dat de basis daarvoor aanwezig is.

Wij zullen u frequent op de hoogte houden.

Het parochiebestuur

Herbestemming St. Josephkerk

Eerder hebben wij u aangegeven dat wij meer informatie over de toekomst van de kerk geven begin 2018. Echter zorgvuldigheid staat voorop. De kerk is een rijksmonument, maar de kerk is ook het huis van vele parochianen. Tevens dient met vele instanties rekening te worden gehouden en dat kost tijd. Wij hopen in de loop van het 2e kwartaal meer informatie te hebben. De kerk blijft dus tot nader orde gewoon open.

Het parochiebestuur

Toekomst parochie

In het kader van de toekomst van de parochie voert het parochie-bestuur gesprekken met diverse werkgroepen binnen de parochie.

Niet alleen voor de Josephkerk maar ook voor de andere kerken zal de sluiting van de Josephkerk, er van uitgaande dat het doorgaat, consequenties kunnen hebben. Waar zullen de vieringen zijn en hoe laat? Waar kan het Ritmisch Koor zingen? Hoe kunnen we de ruimtes in de Laurentiuskerk en de Pius X zo optimaal mogelijk benutten? Moeten we wel of niet een enquête houden onder de parochianen van de Josephkerk met de vraag naar welke kerk ze gaan als de Joseph gesloten is? Allemaal zaken waar we nu al over na kunnen denken. Lees verder