Toekomst Parochie

Op deze pagina worden zaken aangaande de toekomst van de parochie gepubliceerd. 

Eén parochiebestuur voor zes parochies

Dit najaar is het Bisdom ook met een aanwijzing gekomen dat niet alleen de bovengenoemde parochies moesten samenwerken, maar ook de Petrus en Paulus parochie in Bergen, de Joannes de Doper in Schoorl en de Michaël parochie in Zuidschermer. Deze laatste parochies hoefden geen onderdeel van een fusie te worden, maar worden wel per 1 januari a.s. formeel geplaatst onder één parochiebestuur voor alle genoemde parochies. Het nieuwe parochiebestuur geeft dan leiding aan een fusie parochie (Sint-Dominicus) en laatste genoemde 3 parochies. Lees verder

Samenwerking parochies een feit

De Matthias-Laurentius parochie, Maria parochie en Laurentius parochie gaan per 1 januari 2020 fuseren tot 1 parochie onder de naam Sint-Dominicus parochie.

In 2016 kwam het Bisdom met de gespreksnotitie: “Kerk in een veranderende samenleving”. Deze notitie legde de nadruk op de noodzaak van vitale gemeenschappen, vitale financiën en regionale samenwerking. Zo hoopte het Bisdom lokale gemeenschappen voor te bereiden voor toekomstige uitdagingen. Lees verder

Taakverdeling pastores-team

In het vorige nummer van het parochieblad heeft u gelezen over de veranderingen in het pastorale team. De regio was verdeeld in drie pastorale eenheden met elk een eerst aanspreekbare persoon die ter plekke de gang van zaken moest coördineren en begeleiden. Met de nieuwe situatie gaan we als pastores anders te werk. Er is geen sprake meer van eerst-aanspreekbare personen maar van taakgebieden.

Jan-Jaap van Peperstraten zal het taakgebied geloofsopbouw op zich nemen, Antonio Tocco het taakgebied individueel pastoraat en ondergetekende gemeenschapsopbouw.

De verantwoordelijke van elk taakgebied zorgt voor de coördinatie en uitvoering ervan. Het is zo dat het pastorale team als één team zal fungeren met ondersteuning van elkaar in samenwerking met het bestuur en de werkgroepen en/of vrijwilligers. Lees verder

Verslag van de bijeenkomst d.d. 14 oktober 2019 over fusie parochies

Aan de hand van een Powerpoint presentatie (in PDF-formaat) toonde de vicevoorzitter van onze parochie, Jan Nagengast, de noodzaak om te komen tot een verregaande samenwerking tussen de parochies in de omliggende omgeving, te weten Alkmaar Zuid, Alkmaar Noord, Oudorp, Zuidschermer, Bergen en Schoorl.
De redenen om hiertoe over te gaan hebben al vaak in het parochieblad gestaan.
Alkmaar Zuid, Alkmaar Noord en Oudorp gaan fuseren met elkaar. Zuidschermer wil nog niet verder dan een Samenwerkingsverband (SWV), en ook Bergen en Schoorl kiezen voor dit laatste.
Bij een fusie gaan de kerkbesturen samen de financiën beheren, bij een SWV beheert elk bestuur de eigen financiën.
Wel komt er één parochienaam voor alle kerken, en over alle kerken één parochiebestuur.
Elke (ex-)parochie krijgt een eigen locatieteam waarin de dagelijkse gang van zaken wordt geregeld, en houdt het eigen kantoor en samenkomstruimte.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de presentatie. Lees verder

Zes R.K. Parochies in regio Alkmaar gaan samenwerken

H. Dominicus Guzman, stichter van de Dominicanen

Enige tijd geleden hebben wij aangegeven een onderzoek te doen naar samenwerking tussen parochies in Alkmaar.

Aanleiding was een gespreksnotitie van het Bisdom “Kerk in een veranderende samenleving”. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te zijn of mogelijk worden.

Elke parochie heeft gekeken naar haar sterke en zwakke punten: waarin is men vitaal en waarin verdient de parochie meer aandacht. Opvallend is dat een zwakke punt van de ene parochie een vitaal punt kan zijn van een andere parochie

Parochies komen tot de conclusie dat een samenwerking noodzakelijk is en eerder zal leiden tot win win situaties.

Het gaat om de Matthias-Laurentius parochie in Alkmaar Zuid, de Mariaparochie in Alkmaar Noord, de Laurentiusparochie in Oudorp, de Michaëlparochie in de ZuidSchermer, de Petrus en Paulusparochie in Bergen en de Joannes de Doperparochie in Schoorl. Lees verder

….. en toen was de St. Josephkerk gesloten…..

U weet het: in een gespreksnotitie van het Bisdom (“kerk in een veranderende samenleving”) staan twee zaken centraal. De eerste stelt dat de kerk de komende jaren zal veranderen, maar zij zal niet verdwijnen. Zij zal een nieuw gezicht krijgen en een nieuwe opdracht opnemen. De tweede, in het verlengde van de eerste, de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te worden of te blijven. Lees verder

Persbericht: Alle R.K. Parochies in Alkmaar zoeken samenwerking

Twee jaar geleden bracht het bisdom de gespreksnotitie

Kerk in een veranderende samenleving

De notitie gaat in op het pastoraat in de komende jaren. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te worden cq te blijven.

Kernmissie

Wij zijn vaak zo zeer bezig met materiële zaken en met pastorale en liturgische wensen van onze eigen gemeenschap, dat de kernmissie wordt vergeten, namelijk om de boodschap van het Evangelie uit te dragen en in onze tijd verstaanbaar te maken.  Met andere woorden: Een kerk die ophoudt het verloren schaap te zoeken, zal zeker ook de anderen verliezen. Lees verder

Het jaar van de veranderingen (meer info)

In het vorig parochieblad noemden wij 2019 al als het jaar van de veranderingen. Wij willen dat zeer zorgvuldig doen. Zorgvuldig in de zin van dat wij ons bewust moeten zijn dat vele parochianen met de sluiting van de St. Josephkerk een vertrouwde omgeving zullen missen. Wij zullen bewust afscheid nemen van die omgeving, waar we vele jaren een deel van ons leven hebben doorgebracht. Maar ook zullen wij bewust samen naar een nieuwe omgeving gaan en samen bepalen hoe wij dat nader gaan invullen. Lees verder

2019: Jaar van veranderingen…

Het jaar van de veranderingen is aangebroken. Het sluiten van de Josephkerk, het verlaten van de vertrouwde omgeving, de verbouw van de sacristie tot een devotiekapel, het wennen in een andere kerk.

De keuze van de parochianen uit de enquête in welke kerk de zaterdagavond-viering vanaf de zomer komt zal in het volgende parochieblad bekend gemaakt worden.

Er zijn veel werkgroepen in de Josephkerk, liturgische, niet-liturgische en de groepen voor de gemeenschapsopbouw. Er wordt hier en daar al flink nagedacht over een nieuwe toekomst, in welke vorm dan ook, in een andere kerk. Het parochiebestuur zal in komende maanden met elke werkgroep van de Josephkerk in contact treden en zo veel mogelijk deze werkgroepen begeleiden en adviseren in een toekomstige (nieuwe) rol binnen onze parochie. Lees verder