Parochiebestuur

Samenstelling Met aandachtsveld
Voorzitter pastoor Franklin Brigitha
 
Vice-voorzitter de heer Jan Nagengast
Beleid en projecten
Secretaris de heer Wilbert Groot
Tevens notulist
Penningmeester de heer Jan Molenkamp
Financiën en inkoop
Leden de heer Dick Stoop
Communicatie, subsidies en automatisering
de heer Jan Konijn
Diaconie, ARK en vrijwilligers
de heer Stephan Rijnaarts
Evenementen, muziek en werkgeverschap
de heer Piet Tamis
Onroerend goed en kerkhoven
Vanuit het pastorale team woont ook Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten de vergaderingen bij.

Omschrijving  
Taakopvatting De RK Parochie St. Dominicus heeft net zoals elke andere organisatie een bestuur nodig om de gang van zaken rond en met de gebouwen en de parochianen goed te laten verlopen.
Vergaderfrequentie Het parochiebestuur vergadert eens per 5 à 6 weken, en vaker indien zaken hierom vragen.
Werkzaamheden Het bestuur draagt zorg voor de financiën, het behoud en beheer van onze kerken en de pastorie, en ondersteunt de priesters binnen de parochie bij hun pastorale en liturgische zaken.
De bestuursleden hebben afzonderlijk of met een paar zitting in commissies m.b.t. subsidie-aanvragen, personeelszaken, onderhoud kerken, toekomst parochie etc.
Ondersteuning Het bestuur wordt op haar beurt ondersteund door het secretariaat, commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers binnen de kerken.
Besluitvorming De besluitvorming binnen het bestuur is te omschrijven als collegiaal en is gebaseerd op eigen expertise, op binnengekomen stukken of door de leden, commissies, werkgroepen en parochianen aangedragen punten mondeling zowel als schriftelijk.