Parochiebestuur

Samenstelling
Voorzitter Administrator Franklin Brigitha, tevens lid Dagelijks bestuur
Vice-voorzitter Jan Nagengast, tevens lid Dagelijks bestuur
Secretaris Gitta Botman-Vermeulen, tevens notulist, tevens lid Dagelijks bestuur
Penningmeester vacant, tijdelijk Jan Nagengast
Beheer en onderhoud gebouwen Jos Olbers en Nico Pekel
Namens Stichting Cuyperskerk Henk Smit, voorzitter Stichting Alkmaarse Cuyperskerk
Personeels- en vrijwilligerszaken Vacant, waarneming overige bestuursleden
Algemeen lid Stephan Rijnaarts
Omschrijving
Taakopvatting De RK Parochie HH. Matthias-Laurentius heeft net zoals elke andere organisatie een bestuur nodig om de gang van zaken rond en met de gebouwen en de parochianen goed te laten verlopen.
Vergaderfrequentie Het parochiebestuur vergadert eens per 5 à 6 weken, en vaker indien zaken hierom vragen.
Werkzaamheden Het bestuur draagt zorg voor de financiën, het behoud en beheer van onze kerken en de pastorie, en ondersteunt de priesters binnen de parochie bij hun pastorale en liturgische zaken.
De bestuursleden hebben afzonderlijk of met een paar zitting in commissies m.b.t. subsidie-aanvragen, personeelszaken, onderhoud kerken, toekomst parochie etc.
Ondersteuning Het bestuur wordt op haar beurt ondersteund door het secretariaat, commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers binnen de kerken.
Besluitvorming De besluitvorming binnen het bestuur is te omschrijven als collegiaal en is gebaseerd op eigen expertise, op binnengekomen stukken of door de leden, commissies, werkgroepen en parochianen aangedragen punten mondeling zowel als schriftelijk.