Maatregelen met betrekking tot Covid-19 (Corona)

 • Alle activiteiten waarbij mensen groepsgewijs samenkomen vinden geen doorgang. Dit geldt al voor de vieringen in het weekend op zaterdagavond en zondagmorgen. Dit geldt eveneens voor de doordeweekse vieringen.
 • Ook de repetities van koren vinden tot nader order geen doorgang (in elk geval tot 6 april)
 • Activiteiten van vrijwilligers kunnen naar eigen bevindingen al dan niet doorgang vinden. Hierbij zijn de maatregelen zoals verwoord door de overheid op basis van deskundig oordeel van het RIVM maatgevend. Voelt de vrijwilliger zich niet lekker (hoesten, niezen, verkouden, koorts etc.) dan dient deze zijn activiteiten te staken. Voor het overige: houdt gepaste afstand van elkaar (1,5 meter) en heb geen lichamelijk contact.

 • Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart.

De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uitvaarten telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is, mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie. Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk, bij voorkeur duurt de viering niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

                (Deze tekst zal ook op de website van het bisdom worden gepubliceerd.)

 • Kerken kunnen met name op de zondag enige tijd worden opengesteld voor gebed en bezinning. Tevens van de mogelijkheid worden geboden om een kaarsje op te steken. Locatieraden kunnen hierin zelf acteren.
 • Het pastoraat resp. het parochiebestuur zal frequent communiceren via de websites van parochies. Houdt deze in de gaten. Dit geldt uiteraard ook voor de website van het bisdom en het RIVM.
 • Tot slot informatie vanuit het pastorale team:
  Iedereen in onze regio maakt zich zorgen over de onzekere situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De zondagse vieringen in de RK kerken zijn tot nader bericht opgeschort om de veiligheid van onze bezoekers te kunnen waarborgen.
 • Ook vervallen alle koorrepetities en wordt vrijwilligers met kracht ontraden om naar het pastoraal centrum te komen.

Hiermee vallen echter ook belangrijke ontmoetingsplekken weg en is er gevaar dat leden van ons kerkgemeenschap geen contact kunnen vinden met anderen. De parochiecentra blijven telefonisch bereikbaar voor wie een luisterend oor nodig heeft . Alle parochiecentra kunnen u in contact brengen met één van de pastores. De pastores zijn beschikbaar om mensen bij te staan waar zij kunnen.

De contactgegevens van de parochiecentra zijn als volgt:

 • Parochiecentrum Alkmaar: ma-do 0930 (vr 10:00) – 12:00 072-5112396
 • Parochiecentrum Bergen: ma-vr 09:00 – 12:00 072 581 25 53
 • Parochiecentrum Schoorl: wo-vr 09:00 – 12:00 072-509 1408 
 • Parochiecentrum Oudorp: ma-do 09:00 – 12:00 072 5113617

Het parochiebestuur en de pastores hebben zeer regelmatig contact om de snel veranderende situatie te evalueren en waar nodig nieuwe maatregelen te nemen. De voorschriften en aanwijzingen van de overheid, het RIVM en de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn leidend.

Houd tenslotte de websites  van onze parochies in de gaten. Deze zullen steeds worden bijgewerkt.

Wij blijven in gebed verbonden met alle mensen in onze regio, gelovig of niet, die pijn, angst of onzekerheid voelen. Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken.

Namens de samenwerkende parochies van Alkmaar, Oudorp, Bergen, Schoorl en Zuidschermer

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Reacties zijn gesloten.