Liturgie 28 juni

Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.

Deze zondag treft u voor het laatst een complete liturgie aan voor deze zondag. De liturgie bestaat uit de gebeden, lezingen, psalmgebed van deze zondag, een korte gedachte en de overweging van Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten. De liturgie is samengesteld door een parochiaan uit Oudorp.

Lees de liturgie onder deze tekst of klik  hier voor de liturgie in PDF-formaat. 

Inleiding

Jezus volgen, christen zijn, is niet niks.

Meerdere malen in de Schrift klinken woorden die ons zeggen

dat gelovig zijn eigenlijk betekent:

zien, je ervan bewust zijn

dat alle dingen in het leven

op zijn kop kunnen worden gezet;

en je daardoor niet laten verstoren.

Gelovig zijn, christen zijn is je toevertrouwen.

Het leven kan alle kanten op gaan,

maar je blijft altijd in Gods hand.

 

Eerste lezing: 2 Koningen 4,8-11.14-16a

Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem.
Daar woonde een welgestelde vrouw,
die hem met aandrang uitnodigde
bij haar te komen eten.
En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten.
Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot:
“Luister eens, ik heb gemerkt,
dat hij die altijd bij ons aan huis komt,
een heilige man Gods is.
Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen
en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten;
als hij dan bij ons aankomt,
kan hij daar zijn intrek nemen.”
Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam,
kon hij de bovenkamer betrekken
en er zich te rusten leggen.
Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht:
“Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?”
Gechazi antwoordde:
“Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.”
Toen zei Elisa:
“Roep haar.”
De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan.
En Elisa zei:
“Volgend jaar om deze tijd
zult u een zoon aan uw hart drukken.”

 

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

 

Antwoordpsalm: Psalm 89,2-3.16-19

Refrein: Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen.

Uw gunsten, heer, wil ik bezingen,

uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,

de hemel is de grondslag van mijn trouw.

 

Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,

omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.

Van dag tot dat vertrouwt het op uw naam,

vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid.

 

Want Gij zijt onze roem en onze sterkte,

uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk.

Want van de Heer ontvingen wij ons schild,

de Heilige van Israël gaf ons een koning.

 

Tweede lezing: Romeinen 6,3-4.8-11

Broeders en zusters,
Gij weet dat de doop
waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus,
ons heeft doen delen in zijn dood?
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,
opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden,
zoals Christus,
die door de macht van zijn Vader
uit de doden is opgewekt.
Indien wij dan met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven;
want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen,
niet meer sterft:
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Door de dood, die Hij gestorven is,
heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde;
het leven dat Hij leeft,
heeft alleen met God van doen.
Zo moet ook gij uzelf beschouwen:
als dood voor de zonde
en levend voor God in Christus Jezus.

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

Alleluja

Alleluia.
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus
ons innerlijk oog verlichten,
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

Alleluia.

Evangelielezing: Matteüs 10,37-42

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:
“Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig;
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig.
En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,
is Mij niet waardig.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil,
zal het vinden.
Wie u opneemt, neemt Mij op;
en wie Mij opneemt,
neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is,
zal ook het loon van een profeet ontvangen;
en wie een deugdzaam mens opneemt,
omdat het een deugdzaam mens is,
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.
En wie een van deze kleinen,
al was het maar een beker koud water geeft,
omdat hij mijn leerling is,
voorwaar, Ik zeg u:
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

Om vrede

Er gebeurt zoveel dat vrede verstoort:

ziekte en de angst daarvoor,

onvrede met beperkingen en beperkende maatregelen,

onrecht, discriminatie, uitsluiting,

oorlogen,

natuurgeweld, droogte of juist overstromingen,

honger in de wereld,

armoede …

 

In Jezus liet God in mensengestalte zien

hoe wij desondanks kunnen leven als mensen van vrede.

Waar wij oog hebben voor elkaar,

groeit in ons Gods vrede

die muren tussen mensen neerhaalt.

 

Laten wij blijvend bidden om die vrede.

Zegenbede

 

Dat het vertrouwen in Gods trouw aan mensen

in ons groeien mag;

en dat wij zelf mogen groeien in vrede en betrouwbaarheid:

 

God, wij bidden U ons zo te zegenen

opdat wij zegen mogen zijn voor mensen om ons heen –

tot eer en glorie van U

die leeft in eeuwigheid.

Amen.

Reacties zijn gesloten.