Liturgie 21 juni

“Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken.”

Vanaf nu bieden wij u een complete liturgie aan voor de zondag. Deze bestaat uit de gebeden, lezingen, psalmgebed van deze zondag, een korte gedachte en de overweging van Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten. De liturgie is samengesteld door een parochiaan uit Oudorp.

Lees de liturgie onder deze tekst of klik  hier (Liturgie 20200621) voor de liturgie in PDF-formaat. 

Gebed

Goede God,

uw Zoon roept ons op niet bevreesd te zijn

en op Hem te vertrouwen, zoals Hij op U vertrouwde.

Sterk in ons dat vertrouwen,

opdat wij ten volle tot leven komen

en uw licht durven laten schijnen

in de wereld om ons heen,

in navolging van Hem, Jezus Christus,

uw Zoon en onze Heer.

Amen.

Eerste lezing: Jeremia 20,10-13

Jeremia sprak:
“Ik hoor velen fluisteren:
Daar heb je ‘Ontzetting-overal’.
Breng hem aan.
Ja, we brengen hem aan.
Al mijn vrienden willen niets liever
dan mij ten val brengen.
Ze zeggen:
Misschien laat hij zich misleiden;
dan overmeesteren we hem
en kunnen we ons op hem wreken.
De Heer is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer,
ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets.
Hun schande duurt eeuwig,
ze wordt nooit vergeten!.

“Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt.
Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.

Zingt een lied, een loflied voor de Heer,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.”

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

Antwoordpsalm: Psalm 69,8-10.14.17.33-35

Refrein: Heer, verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt.

Om U heb ik iedere smaad verdragen,

al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.

Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,

mijn eigen broers kennen mij niet meer.

 

De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,

op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.

Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U,

nu is het de tijd van genade.

 

Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt

en trouw in het hulp verlenen.

Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen,

sta mij met heel uw barmhartigheid bij.

 

Zie toe, geringen, en weest verheugd,

schept moed, gij allen die God zoekt.

God luistert naar wat een arme Hem vraagt,

vergeet zijn gevangenen niet.

Laat hemel en aarde Hem prijzen,

de zee met al wat daar leeft.

Tweede lezing: Romeinen 5,12-15

Broeders en zusters,
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood;
en zo is de dood over alle mensen gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.
Er was immers reeds zonde in de wereld,
vóór de wet er was.
Maar zonde wordt niet aangerekend,
waar geen wet is.
Toch heeft de dood als koning geheerst
in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen,
die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt
aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem, die komen moest.
Maar de genade van God
laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar God schonk allen rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade:
de ene mens, Jezus Christus.

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

Alleluja

Alleluia.
Maak ons ontvankelijk, Heer,

opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.

Alleluia.

Evangelielezing: Matteüs 10,26-33

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:
“Weest niet bang voor de mensen.
Niets is bedekt of het zal onthuld,
niets verborgen of het zal bekend worden.
Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht,
en wat ge u in het oor hoort fluisteren,
verkondigt dat van de daken.
Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam kunnen doden
maar niet de ziel;
vreest veeleer Hem,
die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de hel.
Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver?
En toch zal buiten de wil van uw Vader
niet één mus op de grond vallen.
Bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld.
Weest dus niet bevreesd;
gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen.
Ieder die Mij bij de mensen belijdt,
zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader, die in de hemel is.
Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen,
zal ook Ik verloochenen
tegenover mijn Vader die in de hemel is.”

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

Voorbede

Goede God,

uw Zoon roept ons op niet bevreesd te zijn

en op Hem te vertrouwen, zoals Hij op U vertrouwde.

Schenk bevrijding aan allen die angstig zijn,

aan hen die leven onder psychische spanningen

en aan allen die sociaal en materieel bescherming behoeven;

schenk moed en vertrouwen aan allen

die in onze wereld vrede en veiligheid trachten te dienen;

wees nabij aan hen die bang zijn voor de toekomst,

die ziek zijn of bang voor ziekte en dood,

bang voor lichamelijke pijn of geestelijk lijden;

wees nabij aan allen

die bang zijn om afhankelijk te worden van anderen,

die vrezen hun menselijke waardigheid te verliezen.

 

Goede God, U bewaart alle mensen in uw hand.

Zegen ons, bidden wij U, opdat wij in navolging van uw Zoon

nabij durven zijn aan elkaar

en zo elkaar in uw Naam tot zegen mogen zijn.

Amen.

Reacties zijn gesloten.