Liturgie 14 juni

“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.”

Vanaf nu bieden wij u een complete liturgie aan voor de zondag. Deze bestaat uit de gebeden, lezingen, psalmgebed van deze zondag, een korte gedachte en de overweging van Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten. De liturgie is samengesteld door een parochiaan uit Oudorp.

Lees de liturgie onder deze tekst of klik  hier voor de liturgie in PDF-formaat. 

Inleiding

Na bijna drie maanden quarantaine mogen we – heel voorzichtig en beperkt in aantal – weer deelnemen aan de Eucharistie, mogen we het Brood ontvangen dat ons tastbaar doet ervaren dat Christus mét en ín ons is.

Maar laten we niet vergeten dat ook in de voorbije maanden God ons steeds nabij is gebleven.

Jezus zegt vandaag ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.’ Met die uitspraak herinnert Jezus ons aan Gods openbaring van zijn Naam aan Mozes: ‘Ik ben’.

Altijd is God, altijd is Christus ons mensen nabij!

Eerste lezing: Deuteronomium 8,2-3.14b-16a

In die dagen sprak Mozes tot het volk:
“Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar,
die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken.
Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld
om uw gezindheid te leren kennen;
Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet.
Hij heeft u vernederd en honger laten lijden,
maar u ook het manna te eten gegeven,
dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien.
Hij wilde u daardoor laten beseffen,
dat de mens niet leeft van voedsel alleen,
maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.
Denk aan de Heer, uw God,
die u uit Egypte,
dat land van slavernij, heeft geleid;
de Heer
die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid,
vol giftige slangen en schorpioenen,
door dat dorstige land zonder water;
die uit de rots water voor u liet ontspringen;
die u in de woestijn het manna te eten gaf,
dat uw vaderen nooit hadden gezien.” 

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

Antwoordpsalm: Psalm 147,12-15-19-20

Refrein: Loof de Heer, Jeruzalem.

Loof dus de Heer, Jeruzalem;

Sion, verheerlijk uw God!

Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,

uw zonen gezegend binnen uw muur.


Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen

en voedt u met tarwebloem.

Hij zendt zijn bevel uit over de aarde

en haastig rept zich zijn woord.


Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,

zijn wet en geboden voor Israël.

Nooit was er een volk dat Hij zó heeft behandeld,

geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.


Tweede lezing: 1 Korintiërs 10,16-17

Broeders en zusters,
geeft niet de beker der zegeningen, die wij zegenen,
gemeenschap met het bloed van Christus?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus?
Omdat het brood één is,
vormen wij allen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood.

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

Alleluja

Alleluia.
Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald.

Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.

Alleluia.

Evangelielezing: Johannes 6,51-58

In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden:
“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees
ten bate van het leven der wereld.”
De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten
en zeiden:
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen, die het manna gegeten hebben
en niettemin gestorven zijn;
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

Geloofsgedachte voor wie thuis verlangt naar kerkbezoek

Wie oprecht verlangt naar vereniging met God in Christus,

mag vertrouwen dat de Heer hem of haar tegemoet komt;

dat Hij, God, zich niet laat weerhouden

door welke belemmerende omstandigheid dan ook …

Gebed

God, U voedt ons telkens opnieuw, opdat wij leven.

Wij danken U daarvoor.

Wij danken U voor Jezus Christus,

in wie uw liefde voor mensen zichtbaar werd.

Wij danken U voor uw Geest

die ons tot leven brengt

als mensen van U,

als mensen voor elkaar.

Wij bidden U

dat wij mogen openstaan

voor uw stem, voor uw Geest.

Doe in ons het vertrouwen groeien

dat alles uitkomt bij U,

dat alles tot voltooiing komt in U,

in uw licht

waarin alles opgaat en vervuld wordt.

Wees ons nabij,

wees ieder nabij die op dit moment

eenzaam is, verdriet heeft, zich verlaten voelt.

Zo bidden wij U door Jezus Christus,

uw Zoon en onze Heer,

die met U en de heilige Geest

is en blijven zal

in eeuwigheid.

Amen.

Zegenwens

Dat u deze nieuwe week mag ingaan,

gesterkt door Gods Woord,

en gevoed door zijn genade.

Dat Hij u mag zegenen

tot welzijn

van uzelf

en van de mensen om u heen.

Amen.

Reacties zijn gesloten.