Corona

Op deze pagina vindt u alle berichten m.b.t. het onderwerp coronavirus.

In ieder geval tot 1 juni (Tweede Pinksterdag) zijn er geen vieringen in de kerken. Wel zijn de kerken geopend voor gebed, bezinning, een gesprek of om een kaarsje op te steken.

In de Sint Dominicusparochie kan dat op de volgende tijdstippen:

  • Laurentiuskerk (Verdronkenoord) van maandag t/m vrijdag van 10.30 – 14.30  en op zondag van 10.00 – 13.00 uur
  • Pius X (Mariakapel van 10.00 – 16.00 op zaterdag en zondag
  • Laurentius (Oudorp) van 9.15 en 10.00 uur op zondag. 
  • Mariakerk (Alkmaar-noord) van 13.30 tot 15.00 op woensdagmiddag

Vanaf dit weekend: Aanmelden of registreren voor een weekendviering

Vanaf komende zaterdag is voor de vieringen de reservering vooraf en de gezondheidscheck vervallen. 

Voor de St. Laurentiuskerk (Alkmaar), de H. Laurentiuskerk (Oudorp) en H. Pius X-kerk (Alkmaar zuid) kan worden volstaan met het zich voorafgaand aan de viering laten registreren (naam en telefoonnummer). Natuurlijk kunt u ook thuis een briefje met uw naam en telefoon schrijven en deze in een van de kerken inleveren.

Voor de H. Mariakerk (Alkmaar Noord) geldt dat men zich wel van te voren moet aanmelden via info@rkmariaparochiealkmaar.nl of telefoonnummer 072-5628401. Lees verder

Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag afge­last, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afge­last. Lees bericht verder op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Alle kerkelijke Corona-updates

Op zijn website Arsacal heeft Mgr. Dr. J. Hendriks (hulpbisschop-coadjutor Bisdom Haarlem-Amsterdam) alle kerkelijke Corona-maatregelen op een rijtje gezet. Hier kunt u niet alleen lezen wat er op dit moment niet kan, maar ook wat er nu wel mogelijk is. Lees het hele bericht op zijn website.

Maatregelen met betrekking tot Covid-19 (Corona)

  • Alle activiteiten waarbij mensen groepsgewijs samenkomen vinden geen doorgang. Dit geldt al voor de vieringen in het weekend op zaterdagavond en zondagmorgen. Dit geldt eveneens voor de doordeweekse vieringen.
  • Ook de repetities van koren vinden tot nader order geen doorgang (in elk geval tot 6 april)
  • Activiteiten van vrijwilligers kunnen naar eigen bevindingen al dan niet doorgang vinden. Hierbij zijn de maatregelen zoals verwoord door de overheid op basis van deskundig oordeel van het RIVM maatgevend. Voelt de vrijwilliger zich niet lekker (hoesten, niezen, verkouden, koorts etc.) dan dient deze zijn activiteiten te staken. Voor het overige: houdt gepaste afstand van elkaar (1,5 meter) en heb geen lichamelijk contact.

Lees verder

COVID-19: Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart.
De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uitvaarten telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is, mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie. Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk, bij voorkeur duurt de viering niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

Bidden met Onze Lieve Vrouw ter Nood | Noveen in tijden van het Coronavirus

Vanouds wordt in nood Maria in Heiloo aan­ge­roe­pen: een schipper die behou­den thuiskwam na in een hevige storm Maria te hebben aan­ge­roe­pen en een kapel te hebben beloofd, staat volgens de overleve­ring aan de oorsprong van de bede­vaart­plaats; een gedicht uit het begin van de 17e eeuw getuigt er al van dat vele zieken en kwets­ba­ren bij Onze Lieve Vrouw ter Nood bescher­ming en gene­zing von­den; ten tijde van de veepest werd de voor­spraak van Maria ter Nood inge­roe­pen en het vee met water uit de bron be­spren­keld. Ook in tij­den van het Corona-virus zullen we een noveen hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood. We nodigen ie­der­een uit om mee te doen. Lees het bericht verder op de website van Mgr. J. Hendriks.

De teksten en gebeden van het Noveengebed kunnen hier gedownload en geprint worden:

Kerken open

  • De Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord is de komende zondagen van 10.00-13.00 open voor gebed en bezinning. Er is geen viering!
  • de Pius X aan de Blanckerhoffweg is op zaterdag en zondag open voor gebed en bezinning. Er is geen viering!