ANBI-informatie parochie

  De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen .
ANBI voordelen Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies en PCI-en onder druk staan, van groot belang. Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI regeling geldt onder andere een publicatieplicht.
Publicatieplicht Per 1 januari 2016 moet iedere parochie en iedere PCI aan de publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit eenvoudig kunnen raadplegen.

Klik hier voor de brief van het Bisdom over de ANBI.

   
ANBI gegevens Sint Dominicusparochie te Alkmaar
A. Algemene gegevens
Naam: RK. Parochie Sint Dominicus
Website: In ontwikkeling
Email: info@matthiaslaurentius.nl
Telefoonnummer: 072-5112396
RSIN/Fiscaal nummer: 826148608
Bezoekadres en Postadres:  Verdronkenoord 66
Postcode: 1811 BG
Plaats: ALKMAAR
Kerken met locaties:  
St. Laurentiuskerk Verdronkenoord 68, 1811 BG Alkmaar
H. Pius X Blanckerhofweg 15, 1816 HG  Alkmaar
H. Laurentiuskerk Herenweg 77, 1829 AC  Oudorp
H. Mariakerk
Kajakstraat 60, 1826 DN  Alkmaar
De Parochie Sint Dominicus is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Haarlem-Amsterdam.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie HH. Matthias-Laurentius.
B. Samenstelling bestuur De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (zie onderstaande link). Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.
Aan de pastoor/administrator is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor/administrator (of zijn plaatsvervanger) en 7 bestuursleden, waaronder een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Algemeen Reglement bestuur parochie
C. Doelstelling/visie Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.
D. Beleidsplan Het beleidsplan van het bisdom Bisdom Haarlem-Amsterdam is te vinden op http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.
E. Beloningsbeleid De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen.
F. Verslag Activiteiten De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er is zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website.
G. Voorgenomen bestedingen De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
   
   
Baten en Lasten toenmalige R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius, Alkmaar
(Bedragen in euro’s)
Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017
Baten    
Bijdragen parochianen 138.091 135.429
Opbrengst bezittingen en beleggingen 14.674 31.159
Incidentele baten 14.548 1.293
Totaal baten 167.313 167.881
Lasten  
Persoonskosten 99.141 81.589
Kosten onroerend goed:
– kerkelijke gebouwen
82.756 100.467
Kosten eredienst 14.597 14.138
Kosten pastoraal 2.863 5.049
Verplichte en vrijwillige bijdragen 30.316 30.366
Beheerskosten 18.541 10.918
Incidentele lasten 0 5.258
Totale lasten 248.214 247.785
  
Resultaat (baten – lasten) -80.901 -79.904
 
Ontvangen collecten voor derden
Ontvangen 5.682 5.110
Afgedragen 5.682 5.110
0 0
   
   
Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans/Kerkbijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.